Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

Nowa deklaracja VAT! Jak na niej wykazać korektę podatku należnego i naliczonego?

 • W sierpniu b.r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wzorów formularzy VAT. Jak wynika z opublikowanego przez MF projektu, deklaracje zostaną dostosowane do zmian ws. zasad rozliczenia i zapłaty VAT względem transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. W nowym rozporządzeniu określone zostały wzory: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz VAT-9M.

  Począwszy od rozliczeń ewidencji VAT za m-c sierpień lub III kwartał 2016 r. będą obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT: nr 17 dla VAT 7, 11 – dla VAT -7K i 8 dla VAT 7D. Nowa deklaracja pojawiła się głównie w związku ze zmianami przepisów dotyczących obrotu wewnątrzwspólnotowego paliwami silnikowymi. Wprowadzono dodatkowy wiersz 19 „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art., 103 ust. 5 a u 5 b ustawy”. Związane jest to z koniecznością zmniejszenia podatku należnego o kwoty rozliczone już w organach celnych odpowiednio do okresów, za które składana jest deklaracja.

  Ale nie jest to tylko jedyna zmiana. Usystematyzowana bowiem została także kwestia wykazywania pewnych kwot dotyczących korekty podatku Vat zgodnie z art.89b Ustawy. Ta kwestia może już dotyczyć szerszej grupy podatników. Jak więc uwzględnić je na nowej deklaracji VAT? Przeczytaj, a wszystko stanie się jasne. Na początku pamiętaj, że na nowy wzór deklaracji należy się przełączyć w punkcie Deklaracja VAT.

  Od 1 stycznia 2013 r. zgodnie art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, obowiązani jesteśmy do korekty kwoty podatku wynikającego z tej faktury. Dokonujemy tego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ów 150. dzień. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy występujemy jako dłużnik i będziemy musieli skorygować wcześniejsze odliczenie, jak i gdy to nam nie zapłacono należnej kwoty i mamy prawo pomniejszyć zapłacony VAT należny o kwotę podatku wnikającej z takiej faktury.

  Korekta podatku naliczonego

  Zacznijmy od korekty podatku naliczonego, ponieważ ta mogła przysparzać najwięcej problemów do tej pory. W sytuacji, gdy nie opłaciłeś danego dokumentu, a upłynął ustawowy termin, jesteś zobowiązany tak czy tak płatności dokonać. Pamiętaj, że jeżeli kontrola skarbowa stwierdzi naruszenie tego obowiązku, możesz zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur. O ile prowadzimy kontrolę zapłat i korekt, a nie chcemy przegapić tej płatności, program SKP® ostrzeże nas o zbliżającym się terminie na 7 dni przed jego upływem. Dodatkowo po jego upływie w kolumnie V w Dzienniku Zapisów pojawi się symbol „!”, a dokumenty, do których należy już wykonać korektę, wyszczególnione będą pogrubioną kursywą. Musimy wówczas przeprowadzić wyksięgowanie takiego księgowania korzystając z opcji korekty masowej dla wszystkich dokumentów jednocześnie, które wymagają takowej lub pojedynczo dla każdego wpisu osobno (Dziennik – Zapisów – Opcje - Zrób korektę VAT). Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak i wtedy, gdy uregulowano zobowiązanie tylko w części. Zmniejszenia VAT należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona. Przyjmując do korekty kwotę netto i podatek z niej wynikający, dotyczący niezapłaconej kwoty dokument korekty zostanie zaksięgowany na takie samo konto, jak faktura pierwotna, ale bez uwzględnienia w księdze podatkowej (Dzień wpisu do księgi 0). Zapis z tak przeprowadzonej korekty ze znakiem minus trafi do wiersza: „Korekta podatku

  naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy” tj. do poz. 49. Urząd Skarbowy dokona więc porównania kwot korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności wykazanej przez wierzyciela na złożonym zawiadomieniu VAT-ZD z korektą podatku naliczonego dokonaną przez dłużnika, a wykazaną właśnie w tym polu. Jeżeli już raz dokonałeś korekty wyksięgowującej, nie dokonasz jej drugi raz! Po dokonaniu korekty kosztów w kolumnie V pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana. Unikniesz zatem pomyłek i nie pomniejszysz dwa razy podatku VAT z tego samego tytułu.

  Uregulowanie należności, ponowna korekta podatku naliczonego

  Jeżeli uregulowałeś należność, masz prawo ponownie zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność ta została opłacona. Także w sytuacji, gdy zapłaciłeś swojemu wierzycielowi tylko część należności, ale a takim wypadku tylko w kwocie tej część. Wprowadzając więc rozliczenie, możesz poprzez przycisk „Zaksięguj ponownie do VAT” po raz kolejny skorygować VAT, dokonując powtórnie księgowania. I tu w poprzednim wzorze pojawiał się pewien problem. Gdzie wykazać ponowne ujęcie tego podatku? W tą samą pozycję, co wcześniejsza korekta ze znakiem minus, ale tym razem na plus? Nie, ponieważ schemat wysyłki e-deklaracji nie uwzględniał takiej możliwości, tam mogła być tam wykazywana tylko ze znakiem minus lub w wartości 0. Taki sposób jej ujęcia skutkował więc komunikatem o błędzie wysyłki e-deklaracji typu „401- weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd…”. To może w pozycję 45/46? Też nie, ponieważ zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) – w poz. 43 i 44 deklaracji oraz analogiczne w poz. 45 i 46 deklaracji wykazuje się wartość netto oraz kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług.

  Nabycie danego towarów lub usługi z zasady może nastąpić tylko raz, dlatego też zwiększenie kwot podatku naliczonego w związku z zapłatą należności nie może być uznane za ponowne nabycie, ponieważ już wcześniej dokonałeś odliczenia związanego z tym nabyciem w tych polach formularza. Do tej pory najwłaściwszym było więc wykazanie zwiększenia kwoty podatku w związku z zapłatą w pozycjach 45 „Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych” lub 46 „Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” deklaracji VAT-7 wersja 16, przy jednoczesnym zaznaczeniu w poz. 66 (w przypadku deklaracji VAT 7, VAT 7K) lub poz. 72 (dla VAT 7D) („Podatnik w okresie rozliczeniowym dokonał zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy”) kwadrat nr 1 „tak”. Korygujemy bowiem tylko kwotę podatku, która przecież już wcześniej była raz odliczona, a poza tym, gdy robiliśmy pierwotną korektę to nie zmniejszaliśmy wartości netto, tylko samą kwotę podatku naliczonego, temu przecież służyło wyodrębnione już wcześniej pole 49.

  Aby dostosować ponowne zaksięgowanie transakcji do VAT wprowadziliśmy dodatkowe oznaczenie KPN+, które decydować będzie o właściwym umieszczeniu tej korekty we właściwym polu. Dla weryfikacji kwot wykazanych w deklaracji VAT z rejestrami wprowadziliśmy też nowy typ rejestru „korekty VAT naliczonego art. 89b ust. 4”. Natomiast z nowego wzoru deklaracji zniknęła wspomniana wyżej pozycja, w której potwierdzało się dokonania zwiększenia podatku naliczonego, jeżeli więc nie ma już tego pola na nowym wzorze, nie składamy tym samym dodatkowo tego oświadczenia. Wystarczy bowiem wykazać kwotę korekty we właściwym polu deklaracji.

  Korekta podatku należnego

  Jeżeli z kolei to my występujemy w roli wierzyciela i to nam nie zapłacono należnej nam za wykonaną dostawę towarów lub usług, a należność mogła zostać uznana za nieściągalną, tzn. upłynął ustawowy termin 150 dni od terminu płatności, możemy skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Możemy tutaj skorygować VAT należny o kwotę niezapłaconego podatku wynikającego z danej faktury lub umowy. Ustawa o Vat określa jednak pewne warunki, jakie muszą być spełnione, by możliwe było zastosowanie tej korekty. Mianowicie:

  • 1) dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako Czynny Podatnik VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • 2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
   • a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi, jako podatnicy VAT czynni,
   • b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • 3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

  Pamiętaj, że to na Tobie spoczywa obowiązek weryfikacji statusu dłużnika, czy nie ogłosił on przypadkiem upadłości lub czy nie zlikwidował działalności i to na także na dzień poprzedzający złożenie deklaracji podatkowej, w której dokonasz takowej korekty. Przepisy nie precyzują jednakże jakimi dokumentami trzeba dysponować, by status ten potwierdzić. Możesz więc chociażby sprawdzić status podatnika korzystając z dostępnej w programie opcji w Kartotece Kontrahenta „Czynny podatnik VAT”. Po kliknięciu w ten przycisk program łączy się z Portalem Podatkowym MF (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/sprawdzanie- statusu-podmiotu-w-vat ) i sprawdza status podmiotu w VAT według wprowadzonego w programie numeru NIP. Gdy portal MF odeśle zwrotną informację, że kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT – w SKP® pojawi się odpowiedni komunikat i program zasugeruje zaznaczenie tej opcji. Nie ma natomiast już znaczenia fakt, że pomiędzy podmiotami były lub są powiązana rodzinnie lub z tytułu przysposobienia, kapitałowo, majątkowo lub w ramach stosunku pracy. Od lipca 2015 i w tych sytuacjach przeprowadzimy takowe.

  Jeżeli więc wszystkie te warunki są spełnione, a program zasygnalizuje nam konieczność przygotowania korekty, jak w przypadku korekty podatku naliczonego, możemy przeprowadzić masową lub indywidualną korektę. Będzie ona przeprowadzona w okresie, w którym upłynął ów 150-dniowy termin, liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jeżeli nie dokonałeś płatności w ciągu tego okresu, nie tracisz do niej prawa, jednakże możesz ją przeprowadzić tylko na zasadzie korekty samej deklaracji za dany okres.

  Korzystając z opcji przeprowadzenia korekty podatku VAT dostępnej w programie SKP®, zostanie utworzone dodatkowe księgowanie ze znakiem minus. Powoduje to pomniejszenie w danym okresie wielkości rozliczenia podatku należnego na pierwszej stronie deklaracji. Dodatkowo w przypadku dokonania korekty VAT dla dokumentów sprzedażowych, należy o fakcie korekty zawiadomić odpowiedni Urząd Skarbowy. Należy tego dokonać stosownym oznaczeniem na deklaracji VAT 7/7K/7D, wprowadzonym odpowiednio w poz. 68/68/75. Zostanie wówczas dołączony do zeznania wysłanego elektronicznie (poprzez e-deklaracje) formularz VAT ZD, a pole 69/69/75 zostanie wypełnione samoczynnie poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości załączników, zgodnie z ich faktycznym wystąpieniem.

  Pola na załączniku VAT ZD uzupełnione zostaną automatycznie, a z „pierwotnego” księgowania skopiowane zostaną takie dane jak: dane kontrahenta (dłużnika), numer oraz data

  faktury, data upływu terminu płatności oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Wydruku przesłanej e-deklaracji Vat 7/7K/7D wraz załącznikiem VAT ZD można dokonać w module E-deklaracje (Deklaracje VAT – Opcje -Wydruk). Dzięki takiej informacji organ skarbowy będzie mógł łatwiej skontrolować, czy dłużnik odpowiednio skorygował swój podatek VAT.

  Uregulowanie wierzytelności, a ponowna korekta podatku należnego

  W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, jako wierzyciel obowiązany jesteś do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Wprowadzenia zapłaty, podobnie jak w poprzednio omawianej korekcie, dokonujemy w opcji Rozlicz – „Zaksięguj ponownie do VAT”. Wówczas ponownie księgowanie zostanie uwzględnione na pierwszej stronie deklaracji w odpowiedniej grupie dostaw, zgodnej z wcześniej wybranym kontem. Nie tracisz więc czasu na sprawdzanie poprzedniego księgowania, a w przypadku częściowego rozliczenia nie musisz już korzystając z kalkulatora wyliczać kwoty netto i podatku od wpisanej wartości brutto zapłaty, program wyliczy je automatycznie i umieści we właściwych polach.

  Inne zmiany w pozostałych deklaracjach VAT

  Oprócz samych deklaracji VAT-7 zmianie uległy również formularze VAT -8 i VAT 9M. Do wzoru 8 deklaracji VAT-8 w części C „Rozliczenie podatku należnego” wprowadzono dodatkowy wiersz – poz.21 „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5 a i 5 b ustawy”. Zarówno do VAT-8, jak i do formularza VAT 9M wprowadzono także objaśnienie, zgodnie z którym podatnik w poz. 18 i 19 VAT 8 i w poz. 16 i 17 VAT 9M będzie rozliczał dostawę, o którym mowa w przepisie przejściowym ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy i podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 ustawy VAT ).

  Jaki wzór zatem stosować?

  Z dniem 1 lipca 2016 r. wzór nr 15/9/6 deklaracji VAT-7/7K/7D jest już nieaktualny, ponieważ obowiązywał od lipca 2015 r. najpóźniej do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r. Natomiast obowiązujące od stycznia 2016 r. wzory 16/10/7 możesz natomiast stosować nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r., za wyjątkiem dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, do którego ma zastosowanie art. 103 ust. 5a – 5d Ustawy, ci są obowiązani zastosować już najnowszy wzór. Poprzednio obowiązujące formularze pozostawiono w programie do ewentualnych korekt, tak by w razie potrzeby można było je złożyć na deklaracji obowiązującej za okres, którego dotyczy korygowana deklaracja.

  Drogi Użytkowniku, jak zatem widzisz, z programem SKP® dokonanie ewentualnych korekt podatku VAT nie jest takie skomplikowane, jak by się mogło wydawać.

  Sprawdź, czy Twoja wersja SKP® jest aktualna! Zyskasz bowiem nie tylko dostęp do najnowszych wersji formularza VAT, ale i do wprowadzonego przez nas systemu informacji o ważności deklaracji VAT w konkretnych okresach rozliczeniowych wraz z propozycją zmiany na wersję aktualną. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty email.

  Autor:

  Ewelina Mandziuk
  Specjalista ds. finansów

  Data publikacji: 31.08.2016

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły