Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

Nowa wersja - nowe możliwości, czyli co nowego
w SKP® 15.1

Rok 2015 przyniósł oprócz zmian w przepisach, które znalazły swoje odzwierciedlenie w programie, także nowości usprawniające pracę lub też ułatwiające czynności księgowe. Wprowadziliśmy szereg zmian wpływających na funkcjonalność programu, i jego wygląd (odświeżony interfejs programu). Przestawimy wprowadzone nowości, by zachęcić do ich stosowania.

Jakie nowe funkcje usprawnią fakturowanie?
Już z wersją 15.0 pojawiła się możliwość pobierania przez internet nazwy i danych kontrahenta z GUS w oparciu o jego NIP. Funkcja ta dostępna w oknie danych kontrahenta pod przyciskiem GUS, znacznie ułatwi i przyspieszy pracę wprowadzenia danych podczas księgowania, czy wystawiania faktur nowym kontrahentom. Opisywaliśmy już w poprzednim artykule możliwości tej opcji, dlatego tym, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, przypominamy o jej istnieniu, bo lepiej poświęcić czas na inne czynności, niż wprowadzanie danych kontrahenta. Opcja przydatna nie tylko dla wystawiających dokumenty potwierdzające sprzedaż, ale i przy księgowaniu, dlatego korzystać z niej mogą też księgowi, także w biurach rachunkowych (!).

Są również i inne zmiany w Kartotece Kontrahenta, a mianowicie możliwość wpisania adresu do korespondencji w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby. Adres korespondencyjny (nazwa kontrahenta, adres, kod pocztowy i miasto) jest używany przy drukowaniu kopert w module Biuro - Pisma - Koperty lub Fakturowanie - Opcje - Drukuj koperty.
Niemniej w pozostałych modułach programu, na liście kontrahentów, na fakturach stosowany będzie nadal adres siedziby firmy.

Istnieje też możliwość przypisania do danego kontrahenta numeru konta bankowego. Mamy do wyboru 3 konta firmowe. Określenie, które konto bankowe ma być nadrukowywane na fakturze dla danego kontrahenta może być przydatne np. w przypadku kontrahenta zagranicznego, dla którego będzie stosowane np. wyłącznie konto walutowe.

Kolejną zmianą w tym module Fakturowanie jest poszerzenie pola “nazwa” do 500 znaków. Bez problemu wpiszesz długą nazwę oferowanego asortymentu.

Wprowadziliśmy także możliwość wyłączenia kolumny PKWiU. Obecnie nie ma już bowiem obowiązku jej umieszczania. Wyjątkiem jest m.in. sprzedaż zwolniona z VAT. Ma ono również zastosowanie w przypadku zwolnień ze stosowania kas fiskalnych oraz ustalenia zwrotu podatku za materiały budowlane w budownictwie mieszkalnym. Zaznaczenie, czy chcemy stosować tę kolumnę na fakturze (na ekranie i na wydruku) lub nie, dokonujemy w Opcjach Fakturowania, zaznaczając lub odznaczając pozycję “Wykazuj PKWiU”. Dzięki temu jest więcej miejsca na opis towaru lub usługi. Dla większości działalności numer ten nie jest potrzebny, domyślnie opcja ta jest więc odznaczona.

W Opcjach Fakturowanie pojawił się nowy rodzaj dokumentu – „Oferta”, który ma stanowić zaproszenie do zawarcia dalszej współpracy i przedstawić oferowany towar lub usługę. W odróżnieniu od Pro Formy ma charakter nie obligujący do zapłaty, a ma za zadanie zapoznanie drugiej strony z przedmiotem działalności naszej firmy lub być odpowiedzią na zapytanie ofertowe. Wyboru takowej można dokonać także na oknie faktury z rozwijanej listy rodzajów dokumentu.

Jakie nowości znajdziesz w Księgowaniu i Dzienniku Zapisów?
Możliwość wystawienia faktury w walucie obcej z zastosowaniem odpowiedniego kursu walut istnieje już od dawna. Nowością jest obliczenie kwoty netto i odpowiednio VAT-u w PLN po przeliczeniu bezpośrednio z waluty obcej podczas księgowania faktury wystawionej poza naszym systemem lub otrzymanej od kontrahenta zagranicznego. Opcja ta przydatna może być także przy księgowaniu różnic kursowych. Następuje przeliczenie wartości po kursie walut, jaki zostanie uzupełniony automatycznie z NBP w odpowiedniej dacie.

W Dzienniku Zapisów natomiast pojawiła się nowa opcja wydruku listy zaksięgowanych dokumentów “Drukuj szczegóły rozliczeń”. Opcja ta pozwala na szczegółowe wypisanie na wydruku wszystkich zapłat kontrahentów dla poszczególnych dokumentów. Pod każdym z nich znajdują się wówczas informacje o wszystkich zapłatach wraz z kwotą, datą zapłaty oraz użytym koncie rozliczeniowym (zapłaty). Widnieje także informacja o brakującej kwocie do pełnego rozliczenia danej faktury lub ewentualnej nadpłaty. Opcja ta szczególnie przydatna będzie dla biur rachunkowych przekazujących informacje o niezapłaconych dokumentach swoim klientom.

Co nowego w Płacach?
Po pierwsze zmianie uległ wygląd okna Dane osobowe tak, aby układ danych był bardziej przejrzyste i czytelne dla użytkownika.

Dodano także, na życzenie użytkowników, nowe pola “telefon”, “adres e-mail” oraz “stanowisko”. Każde wprowadzone stanowisko pracy można zapisać do słownika i stworzyć bazę stanowisk. Przy dodawaniu kolejnego pracownika, wystarczy wybrać z listy żądane stanowisko.

Nowe pole “wykształcenie”, służy nie tylko celom ewidencyjnym działu kadr, ale wykorzystywane jest w kolejnej nowej funkcji programu - wyliczanie stażu pracy pracownika. Od wykształcenia oraz łącznego stażu pracy w obecnej i poprzednich firmach zależy bowiem nie tylko wymiar urlopu wypoczynkowego, ale i nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub ustalenie jej wielkość, o ile takowe są wypłacane w danym zakładzie pracy.

W Danych Osobowych pojawiły się także inne nowe pola, związane z zagraniczną rezydencją podatkową. Bycie polskim rezydentem podatkowym oznacza obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od całości swoich dochodów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na miejsce położenia ich źródła zatem także od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych poza granicą. Związane jest to także z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, według których o rezydencji podatkowej decyduje prawo lokalne kraju miejsca zamieszkania podatnika.
W przypadku, gdy pracownik nie jest polskim rezydentem podatkowym, nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania i tym samym podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, należy zaznaczyć tę opcję, a następnie określić dodatkowe elementy:

  • zagraniczny numer identyfikacyjny
  • rodzaj numeru identyfikacyjnego
  • kraj wydania numeru identyfikacyjnego

Określone tu wartości służą odpowiedniemu sporządzeniu deklaracji PIT 11 /40 w nowej wersji.

Zmiany systemowe
Na koniec kilka zmian systemowych. Wersja 15.1 wprowadziła możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji lub przypominania o niej. Zdarzają się bowiem wypadki losowe, np. awaria komputera lub uszkodzenie samych danych, które skutkować mogą utratą wprowadzonych do tej pory danych. Aby zapobiec negatywnym skutkom takiej sytuacji zalecane jest okresowe wykonywanie archiwizacji danych. Proces ten można usprawnić i dostosować do własnych potrzeb i specyfiki pracy, poprzez ustawienie przypominania lub wykonywania archiwizacji na konkretny moment - przy uruchomieniu lub zamknięciu z pożądaną częstotliwością, ze wskazaniem co ile dni ma być takowa wykonywana. Możliwe jest ustawienie, by wykonywana była archiwizacja przy każdym uruchomieniu lub zamknięciu programu. W tworzonej archiwizacji danych zapisane są wszystkie zaznaczone w górnej części okna firmy. Raz zaznaczone są zapamiętywane przez program. Zachęcamy do korzystania z automatycznej archiwizacji, która przebiega niemal niezauważalnie.

Poza aktualną wersją samego programu warto zadbać o aktualność dodatkowych elementów programu. Dlatego w zakładce System wprowadzono opcję sprawdzania statusu plików systemowych związanych z wysyłką i podpisem e-deklaracji, plikami pomocy i porad specjalistycznych, słowników urzędów skarbowych i organizacji pożytku publicznego. Przy każdym z tych elementów widnieje informacja, jaka jest posiadana i aktualna wersja pliku. W przypadku, gdy dostępna jest nowsza wersja pojawia się informacja “wymagana aktualizacja”. Wystarczy wtedy kliknąć “Pobierz nowe pliki” a zostaną one zaktualizowane. Oczywiście wymagany jest dostęp do internetu.

Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję programu, by stosować wszystkie opisane powyżej możliwości i nowe jego funkcje, które znacznie ułatwią Ci pracę i przyspieszą wykonywane podstawowych czynności księgowych. Program zmienia się i nieustannie rozwija, by być bardziej użytecznym i przejrzystym dla użytkownika.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 16.04.2015

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły