Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

Nowy rok, kolejne zmiany– czyli co nowego w podatkach w 2014 r.!

Rok 2014 przyniósł istotne zmiany w zakresie podatku Vat. Ich zakres jest na tyle szeroki i ważny, że wymagać będzie od właścicieli firm i działów księgowości głębokiej analizy stosowanych dotychczas zasad księgowania i co za tym zmianie będzie musiał ulec sposób myślenia o niektórych transakcjach. W związku z czym, ważne jest zaktualizowanie używanego programu księgowego, by prawidłowo ująć księgowane dokumenty. Prześledźmy po kolei najważniejsze nowości w roku 2014 i ich wpływ na Twój program księgowy.

Nowy moment podatkowy Vat

Najważniejsza zmiana dotyczy nowego momentu ujęcia w ewidencji vat dokumentów sprzedażowych. Należy odrzucić stare przyzwyczajenia, że w głównej mierze datą, po której dana transakcja trafi do Vatu, jest data wystawienia faktury. Od teraz najważniejsza stała się data zakończenia dostawy i / lub wykonania usługi. Od tej ogólnej zasady istnieją oczywiście wyjątki, tzw. momenty szczególne. I tak, jak dotychczas, otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi będzie rodziło powstanie obowiązku podatkowego. Odnosi się to w szczególności do otrzymanych przedpłat, zaliczek, zadatków, rat. W przypadku wydania towaru, w ramach umowy komisu, przez komitenta na rzecz komisanta, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania przez komitenta całości lub części zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty, niezależnie od tego, kiedy ta zapłata nastąpi. Chwila otrzymania zapłaty lub jej części natomiast będzie decydująca, w przypadku dostawy towaru dokonanej w trybie egzekucji oraz świadczeń usług w postępowaniu sądowym zleconym przez sądy lub prokuraturę, czy też w przypadku świadczenia usług zwolnionych od podatku (np. usługi ubezpieczeniowe, udzielania pożyczek i kredytów) ważnych przecież przy ustaleniu proporcji sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży. Tą samą zasadą należy się kierować w stosunku do dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Natomiast moment wystawienia faktury innemu podatnikowi VAT, podatnikowi podatku od wartości dodanej lub osobie prawnej nie będącej podatnikiem, decydować będzie o ujęciu w ewidencji Vat świadczeń usług budowlanych lub budowlano-montażowych, w przeciwieństwie do świadczenia tych usług na rzecz pozostałych podmiotów nie będących podatnikami powyższych podatków, gdzie to zasady ogólne będą o tym decydować .Taka sama zasada dotyczyć będzie przypadku dostawy drukowanych książek, gazet, czasopism lub magazynów. Moment wystawienia faktury lub upływu terminu płatności ważny stał się teraz dla dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego lub świadczeniu takich usług jak: telekomunikacyjne, uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzanie ścieków, zbieranie odpadów, a także najmu, dzierżawy lub leasingu, usług ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej i nie ma tu znaczenia fakt otrzymania wcześniejszej zapłaty. Data wystawienia będzie ważna także przy transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Natomiast w przypadku importu towarów, obowiązek podatkowy będzie powstawał, tak jak dotychczas, z chwilą powstania długu celnego.

Zasady ogólne odnosić się od teraz będą do takich czynności, które wcześniej rozliczane były na zasadach szczegółowych, jak: dostawy lokali lub budynków, usług transportu osób i ładunków koleją, taborem samochodowym, usług spedycyjnych i przeładunkowych, usług w portach morskich, komunikacji miejskiej, sprzedaży praw lub udzielenia licencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, dostawy towarów za pośrednictwem automatu, usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury czy też eksportu towarów.

Przeczytaj, jeśli prowadzisz sprzedaż wysyłkową

Data wykonania dostawy staje się szczególnie ważna dla prowadzących dostawę wysyłkową za zaliczeniem pocztowym. Należy pamiętać, iż jest to data wydania towaru jego nabywcy, a nie kurierowi, czy listonoszowi. Nie ważny stał się też fakt, iż nie otrzymałeś jeszcze zapłaty za wysłany towar. Od teraz istotnym staje się odpowiednie udokumentowanie faktycznej dostawy przez pocztę lub firmę kurierską. Moduł fakturujący powinien, więc umożliwić wystawienie faktury bez daty zakończenia dostawy, ponieważ w momencie wysyłki nie da się właściwie określić, kiedy tak naprawdę klient odbierze przesyłkę, a system księgowy powinien umożliwić zaksięgowanie takiego dokumentu w odpowiedni sposób. Zgodnie z przepisami podatku dochodowego od osób fizycznych za datę księgowania przychodu uznaje się datę sprzedaży lub otrzymania zapłaty, nie później jednak niż w dacie wystawienia faktury. Taką możliwość daje właśnie program SKP, gdzie samą fakturę można wystawić bez przedmiotowej daty, a przychód do książki przychodów i rozchodów można zaksięgować zgodnie z datą wystawienia faktury, natomiast w rejestrze sprzedaży VAT kwotę podatku, uwzględniając dopiero w momencie dostawy, który zostanie określona na podstawie potwierdzenia otrzymanego od firmy kurierskiej lub poczty.

Nowe terminy wystawienia faktur

Zmienia się też „odwieczna” zasada terminu wystawienia faktury. Od 1 stycznia 2014r. nie musisz już jej wystawić po 7 dniach od daty wykonania usługi, dostawy towaru, możesz tego dokonać aż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, a jeżeli masz wystawić fakturę zaliczkową, możesz uczynić to aż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Dokument potwierdzający sprzedaż można też wystawić na 30 dni przed datą powstania obowiązku podatkowego Vat, w odróżnieniu od powstania obowiązku podatku dochodowego, który powstaje z datą wystawienia faktury. Dlatego opisana wyżej możliwość programu, staje się bardzo ważną jego cechą, a odpowiednio założone filtry umożliwiające wyszukanie takich dokumentów VAT bez określonej daty wykonania, znacznie przyspieszą księgowania.

Istnieją również wyjątki od podstawowego terminu wystawiania faktur. Zgodnie z art. 106i ust. 3, 4 i 5 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż: 30 dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych lub 60-go dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy drukowanych książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, a gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów, fakturę należy wystawić nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów. Kolejnym terminem wystawienia faktury staje się upływ terminu płatności - w takich przypadkach, jak wspomniane wyżej dostawy energii czy gazu, świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Pamiętaj też, że na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, będziesz musiał wystawić fakturę aż do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę.

Odliczenie Vat

Od 2014 r. zmianie ulegają zasady odliczania podatku VAT z tytułu nabywanych towarów i usług. Odliczenia można dokonać za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności, czyli w dacie dostawy, ale nie wcześniej jednak niż z chwilą uzyskania faktury VAT, dotyczącej tej czynności. Koniecznym staje się więc ustalenie, kiedy od danej transakcji sprzedawca (usługodawca) będzie zobowiązany do wykazania VAT należnego i zastosowanie tego samego terminu.

I tak np. w przypadku sprzedaży mediów obowiązek podatkowy powstanie teraz z chwilą wystawienia faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, ale nie wcześniej niż gdy otrzymasz fakturę. Pytanie, co w przypadku otrzymania faktury z dużym opóźnieniem lub duplikatu.? Mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów rozwieje niedługo te wątpliwości stosownym komunikatem.

Faktura dla nie vatowca?

Od początku roku 2014 osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług, nie będąca zobowiązana do rejestracji jako podatnik zwolniony uzyska prawo do wystawiania faktur. Na takim dokumencie powinno znaleźć się wskazanie przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy lub też przepisu dyrektywy albo innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Wiedz też, że faktury te mogą nie zawierać danych takich jak: numer NIP nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b ww. rozporządzenia, stawki podatku VAT oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. W programie SKP taki efekt uzyskasz, ukrywając w Opcjach Fakturowania kolumnę Vat, a w samej fakturze w Komentarzu lub Dopisku wpiszesz postawę zwolnienia.

Faktury korygujące

Od teraz nawet, gdy nie uzyskasz potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ale podjąłeś udokumentowaną próbę jej doręczenia i z Twojej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, będziesz mógł dokonać obniżenia podatku należnego w wysokości wynikającej z tej faktury.

To po krótce najważniejsze zmiany, jakie zaszły z początkiem 2014r. Pamiętaj, że aby działać zgodnie z przepisami, musisz posiadać aktualną wersję programu, która umożliwi Ci właściwe księgowanie dokumentów.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 14.02.2014

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły