Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

2016 – Nowy rok, nowe zmiany...

Za nami już pierwszy miesiąc 2016 roku. Sporo zmian zaszło w naszym systemie prawno-podatkowym, zatem, jak co roku, zapraszamy do krótkiego przeglądu tych najważniejszych.

 • I. Zmiany w systemie VAT

  Właściwość miejscowa urzędu skarbowego względem VAT
  Od 1 stycznia 2016 roku właściwy urząd dla VAT to ten sam jak dla podatku dochodowego, czyli wg miejsca zamieszkania dla osób fizycznych lub siedziby – dla podatnika niebędącego osobą fizyczną.

  Preproporcja, czy też inaczej zwany “prewspółczynnik”
  Dla stosujących do tej pory sprzedaż mieszaną, czyli zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną, nie jest to całkowita nowość. Stosowali bowiem do tej pory współczynnik sprzedaży mieszanej, decydujący o stopniu odliczenia podatku naliczonego. Nowa ustawa nie narzuca już podatnikowi sposobu wyliczenia preproporcji. Ważne by najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i realizowanych przez niego nabyć. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać takie dane jak:

  1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
  2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
  3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
  4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

  Wielkość tego współczynnika można określić także wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, który po przeanalizowaniu sytuacji podatnika, określi właściwą proporcje.

  Podpis niekwalifikowany dla VAT UE i VAT-27
  Ministerstwo Finansów systematycznie poszerza katalog deklaracji, które można przesłać przez internet po uwierzytelnieniu danymi autoryzującymi. Dotychczas e-deklaracje VAT-UE i ich korekty VAT-UEK oraz VAT-27 można było wysłać tylko weryfikując wysyłkę podpisem kwalifikowanym. Teraz podatnicy będący osobami fizycznymi, będą mogli podpisać te informacje kwotą przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składamy deklarację.

  Nowe wzory formularzy VAT
  Od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2208). Zmiany we wzorach deklaracji dla podatku od towarów i usług mają charakter techniczny i dostosują formularze do zmian w ustawach podatkowych.

  Nowych formularzy VAT-7K (10) i VAT-7D (7) powinno się używać począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r. Natomiast wzory VAT-7 (16), VAT-8 (7) i VAT-9M (5) powinno się używać począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r.

  Zmianie uległy również wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-10 (5) oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu VAT-11 (5) a także deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12 (3).

 • II. Nowości w ustawach o podatku dochodowym

  Co z korektą faktury?
  Od 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano moment podatkowy, w którym należy wykazać w rozliczeniu podatku dochodowego faktury korygujące – zarówno te wystawiane do sprzedaży, jak i otrzymane do zakupów. Jeśli faktura korekta wystawiona była z uwagi na popełnienie oczywistej pomyłki lub błędu rachunkowego – wykazujemy ją w miesiącu przychodu (lub kosztu) z faktury pierwotnej. Jeżeli nie była to pomyłka, a np. wystawiona była w wyniku zwrotu towaru – wykazujemy ją w bieżącym rozliczeniu.

  Brak korekty kosztów niezapłaconych
  Od 2016 roku przestają obowiązywać przepisy w zakresie tzw. korekty kosztów niezapłaconych. Nie ma już więc obowiązku wyksięgowywania niezapłaconych faktur kosztowych. Jeżeli korekty dokonano przed 2016 r. – ponownego ujęcia w koszty dokonujemy na „starych” zasadach.

  Nowa stawka ryczałtu 2%
  Nowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego – 2% dotyczy sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, czyli np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery.

  Warunkiem jest, by podatnik nie uzyskiwał innych przychodów ze sprzedaży zaliczanych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a sprzedaż nie była wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przetwarzanie produktów i ich sprzedaż nie może odbywać się także przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Sprzedaż nastąpić może wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

  Musi być również prowadzona, odrębnie za każdy rok podatkowy, określona przepisami ewidencja sprzedaży, która zawiera co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane powinny być w dniu sprzedaży. Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

 • III. Zmiany w ordynacji podatkowej

  Uzasadnienie korekta deklaracji dobrowolne, a nie obowiązkowe
  Od 1 stycznia znika obowiązek podawania pisemnego powodu przedłożenia korekty rozliczeniowej. Uprości to dokonywanie poprawek deklaracji podatkowych, nie będzie już bowiem konieczności dołączania do zeznania druku ORD-ZU.

  Korekta deklaracji “z urzędu”
  Urząd Skarbowy będzie mógł „z urzędu” skorygować deklarację podatkową podatnika nawet dla kwoty korekty 5.000 zł, a nie jak było do końca 2015 r. do kwoty max. 1.000 zł. Oczywiście taka korekta będzie możliwa tylko w przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych, innych oczywistych pomyłek albo, gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami.

  Jednolity plik kontrolny
  Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku kontroli skarbowej, podatnik zobowiązany będzie do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej. Na razie dotyczyć to będzie wyłącznie “dużych podatników”.

  “Mali” i “średni” przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w taki formacie będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. tym obowiązkiem będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

 • IV. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych

  Nowe kody tytułów ubezpieczenia i nowy wzór deklaracji DRA
  Od dnia 1 stycznia 2016 r. dodane zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia:

  • 05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  • 05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

  Od dnia 1 kwietnia 2016 r. należało będzie stosować nowy kod świadczenia / przerwy:
  329 – dotyczący podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Będzie on mógł być wykazywany nie wcześniej, niż w dokumentach rozliczeniowych składanych za marzec 2016 r.

  Dodatkowo od 1 kwietnia 2016 r. obowiązywać będzie nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

  Pierwsze rozliczenie składek na nowym formularzu będzie mogło nastąpić za marzec 2016 r. Zmieniony wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA umożliwia w bloku V pola 04 – Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS, wykazanie łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to będzie finansowane ze środków z budżetu państwa.

  Nowe kategorie kosztów podatkowych związanych z płacami
  Jeżeli pracodawca zdecyduje się sfinansować pracownikom – rodzicom koszty żłobka, przedszkola lub opiekunki, będzie mógł ten wydatek zaliczyć do kosztów. I z drugiej strony, dla pracownika będzie ten bonus zwolniony z podatku. Przepisy określają następujące limity w tej kwestii: 400 zł na dziecko za prowadzenie / zlecenie prowadzenia żłobka / klubiku i 200 zł za prowadzenie / zlecenie prowadzenia przedszkola.

  Umowy terminowe na nowych zasadach
  Nowelizacja Kodeksu Pracy, która wejdzie w życie od 22 lutego 2016 r. wprowadziła limit okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy. Nie może przekroczyć on 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może być większa niż trzy. Przekroczenie tego limitu skutkować będzie automatycznym przekształceniem umowy w umowę na czas nieokreślony. Od tej zasady będą pewne wyjątki, nie będzie ona dotyczyć umów zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym lub w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, a także, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

  Dużą zmianą są też nowości w wypowiadaniu umów okresowych. Będzie można za wypowiedzeniem rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, a okres wypowiedzenia takich umów będzie taki sam, jak umów o pracę na czas nieokreślony, czyli będzie wynosił od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 • V. Zmiany w przepisach o urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

  Zmianie uległy nazwy i terminy tych urlopów.
  Będą tylko dwa rodzaje płatnych urlopów: macierzyński (trwający 20 tygodni) i rodzicielski (32 tygodnie). W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wydłuży się odpowiednio do 31-37 tygodni (urlop macierzyński) oraz 34 tygodni (urlop rodzicielski).

  Wchodzące w życie przepisy umożliwią skorzystanie z płatnego urlopu także w późniejszych okresach życia dziecka, nie tylko w pierwszym roku. Urlop rodzicielski będzie można podzielić na 4 części do wykorzystania, aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

  Zmiany umożliwiają również dzielenie się uprawnieniami do urlopu pomiędzy rodzicami, pod warunkiem wykorzystania przez matkę pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. W przypadku śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu, oprócz rodziców, z urlopu będzie mógł skorzystać także inny członek rodziny.

  Zmianie ulegnie również wielkość zasiłku z tytułu korzystania z urlopu rodzicielskiego za okres włączonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (pierwsze 6 lub 8 tygodni) będzie wynosił 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego wyniesie on 60%.

  Zmienią się także zasady korzystania z urlopu ojcowskiego. Będzie go można wykorzystać do 2 lat od urodzenia się dziecka i podzielić go na 2 części.

  Pojawiła się również możliwość wykorzystywania 2 dni zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka w wieku do 14 roku życia w wymiarze godzinowym. Do tej pory taki urlop był udzielany tylko na pełne dni robocze.

  E-zwolnienia
  Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Dotychczasowe zwolnienia papierowe, będzie można stosować do końca 2017 roku. O tym, jakie zwolnienie dostanie pracownik decydować ma lekarz. Pracodawcy powinni więc założyć bezpłatny profil płatnika składek w systemie ZUS. Jeśli pracodawca nie będzie miał konta w portalu, lekarz wydrukuje zwolnienie z systemu i przekaże je pacjentowi, który będzie miał obowiązek przekazać go jak dotychczas swojemu pracodawcy. Pracodawca, który nie założy konta na portalu ZUS, będzie musiał poinformować pracownika o tym fakcie i obowiązku dostarczania wydruku e-zwolnienia.

  Nowy wzór umowy o pracę
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r. poz. 2005) wprowadza nowy wzór umowy o pracę dostosowujący go do zmian nie tylko w zakresie rodzajów umów o pracę, ale także nowych regulacji dotyczących warunków zawierania umów terminowych. W części umowy przeznaczonej na wpisanie jej rodzaju pominięto umowę zawartą na czas wykonania określonej pracy, gdyż ta umowa już nie będzie funkcjonowała w kodeksie pracy. Ponadto, w treści umowy pojawił się dodatkowy punkt, w którym trzeba będzie wpisać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony, w tym przyczyny obiektywne, leżące po stronie pracodawcy, jeżeli jest to zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na zatrudnienie okresowe.

Jeżeli NIE WIEDZIAŁEŚ o większości w/w zmian – pamiętaj, że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. Na szczęście my starannie śledzimy wszystkie przepisy i dbamy o aktualność programu SKP®.

Jeśli nie masz jeszcze wersji na rok 2016, zmień to jak najszybciej! Wejdź już dziś do Centrum Serwisowego w Twoim SKP® i zaktualizuj program do najważniejszych zmian.

PS. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami: skp@formsoft.pl lub pod tel. 76 854 79 58.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 03.02.2016

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły