Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

Samochód w firmie – cz. 3,
czyli co nowego od 1 lipca 2015 r.

Doczekaliśmy się! Z dniem 1 lipca wchodzi w życie oczekiwana przez użytkowników samochodów osobowych zmiana w zakresie odliczenia 50% VAT-u od zakupu paliwa. Od tej pory oprócz wydatków eksploatacyjnych ujmowanych w rejestrach VAT, tak samo będzie można postąpić w przypadku paliw wykorzystywanych do ich napędów. Po kolei przeczytaj i dowiedz się, czy będziesz mógł skorzystać z tego prawa.

Jak było do tej pory?
Przypomnijmy pokrótce, co zmieniło się 1 kwietnia 2014 r. Przede wszystkich zadecydowano, że o odliczeniu VAT-u związanego z wydatkami dotyczącymi użytkowanego pojazdu samochodowego będzie decydował sposób jego użytkowania. I tak, jeżeli samochód będzie służyć tylko działalności gospodarczej, wówczas odliczysz 100 % VAT-u od wszelkich wydatków, którego będą one dotyczyć. Ale nie jest tak całkiem kolorowo, gdyż muszą być spełnione pewne dodatkowe warunki. Po pierwsze musimy udowodnić, że pojazd nie był wykorzystywany do celów innych niż firmowe oraz musi mieć odpowiednie cechy konstrukcyjne, potwierdzone badaniami przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

Niektóre pojazdy już z założenia spełniają te warunki i należą do tak zwanych pojazdów specjalnych jak np. koparka czy podnośnik. Inne pojazdy muszą natomiast posiadać specjalne zaświadczenie VAT-1 dla pojazdów należących do podrodzaju van (tzw. wielozadaniowe) i mających jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą albo trwałą przegrodą bądź otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków lub też zaświadczeniem VAT-2 w przypadku pojazdów o nadwoziu przeznaczonym do przewozu ładunków będącym oddzielnym elementem pojazdu. Natomiast, by odliczyć pełen VAT od wydatków dotyczących samochodów poniżej 3,5 tony, które będą wykorzystywane do celów firmowych, należy spełnić dodatkowe warunki. Musimy zgłosić je do urzędu na druku VAT-26 oraz prowadzić ewidencję jego przebiegu.

Gdy pojazd będzie użytkowany także do celów prywatnych, czyli tzw. mieszanych, możesz odliczyć tylko 50% VAT-u od wydatków eksploatacyjnych, ale za to nie trzeba prowadzić, żadnych dodatkowych ewidencji. Można więc odliczyć VAT od zakupu m.in. części, przeglądu, czy też myjni, ale nie paliwa.

Co się zmieni ?
1 lipca 2015 r. przynosi zmianę w przepisach dla posiadaczy samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 : o ile dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg.
  • 2 : jeśli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg.
  • lub więcej : kiedy dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Od tego momentu odliczenia obejmą także wydatki związane z zakupem paliw służących do ich napędu.

Jak te zmiany odnoszą się do Twojego programu księgowego SKP® ?
Przede wszystkim sprawdź, czy masz wersję programu na rok 2015. Jest to konieczne, by móc zaewidencjonować tego typu transakcję. Kolejnym krokiem będzie założenie w: Kartoteki – Plan Kont, specjalnego konta, które w polu: “Powiązaniach z innymi ewidencjami” będzie miało wybrane:
V : pojazdy firmowe – cele mieszane
lub
P : pojazdy prywatne – cele mieszane

Pamiętaj, nie poprawiaj używanego konta, a załóż nowe (!), aby nie zaburzyć dotychczasowych obliczeń. Księgując dokumenty kosztowe na tak oznaczone konto, wpisujemy kwotę netto, pole VAT wyliczy się automatycznie. Nie należy zmieniać wyliczonej przez program 100% wartości VAT-u. Program później dokona przeliczeń automatycznie, uwzględniając odpowiednie proporcje w PKPiR i w ewidencji VAT, czyli 50% wartości VAT-u

W jakiej wysokości należy wykazać kwotę netto w ewidencji VAT?
Przepisy tej kwestii nie regulują precyzyjnie, mamy więc tu dowolność. Ważne jest jedynie to, aby prawidłowo rozliczyć podatek i wypełnić deklarację. Ustawa o VAT w artykule 109 ust. 3, określa, jakie elementy powinna zawierać ewidencja VAT, ale jednak wskazuje tylko, że w ewidencji takowej powinny być wpisane m.in. kwoty podatku naliczonego, obniżające kwotę podatku należnego. To samo znajdziemy w “Wyjaśnieniu do deklaracji VAT 7/7K/7D”, gdzie w części D.2 deklaracji VAT “Rozliczenia podatku naliczonego”, mowa jest o wartości towarów i usług oraz kwocie podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego.

Wynika z tego, iż obowiązek wykazania w deklaracji VAT-7 ogranicza się wyłącznie do kwoty podatku, a nie wartości netto. Poz. 39 i 41 tejże deklaracji mogą być wykazane zarówno w kwocie całkowitej, jak i proporcjonalnej do odliczenia podatku, czyli 50%.

Żaden ze sposobów nie wpływa na ostateczny wynik rozliczenia, dlatego oba są właściwe i nie ma podstaw do twierdzeń, iż np. ujęcie całej kwoty netto jest błędne, a tym samym, że cała deklaracja jest sporządzona błędnie. Zauważa się jednak, że ostatnio organy podatkowe są zdania, iż prawidłowe jest ograniczenie nie tylko kwoty podatku, ale również podstawy opodatkowania, do 50% jej wstępnej wartości (!).

Dlatego, z uwagi na możliwość różnej interpretacji lokalnych US w tym zakresie, w programie SKP® wprowadziliśmy możliwość wyboru sposobu postępowania z kwotą netto w rejestrach i deklaracjach VAT-7/7K/7D. W zakładce Rejestry VAT, a także Deklaracje VAT, w części: Opcje jest możliwość wyboru: Auta - ujmij 50% kwoty netto. Dotyczy ona księgowań na Konta o mających powiązaniach z innymi ewidencjami typu V (pojazdy firmowe – cele mieszane) lub P (pojazdy prywatne – cele mieszane).

I na koniec jeszcze...
doprecyzujmy pewną kwestię z pierwszego artykułu dotyczącego samochodu w firmie (01.04.2014 r.), a mianowicie: czy samochód wykorzystywany w działalności mieszanej należy usunąć z ewidencji środków trwałych, czy też nie? Od czasu pisania poprzedniego artykułu pojawiła się odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 27342 posła Artura Ostrowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą używanie samochodu do celów osobistych nie wyklucza rozliczania go w kosztach uzyskania przychodu. Przepisy bowiem nie wymagają, by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, aby można go było zaliczyć do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Należy jednak podkreślić, że odpowiedź ministra na interpelację poselską nie jest formalnie wiążącą dla urzędów skarbowych. Dlatego przy bieżącym rozliczeniu wydatków, zwłaszcza przy zakupie paliwa, pamiętajmy o generalnej zasadzie, że wydatki na pojazd są podatkowym kosztem tylko wówczas, gdy mają w przeważającej części związek z działalnością gospodarczą.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 24.06.2015

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły